Ahmad Hassan (Hassan Bandung) (1883-1958) | Pergas Blog

authors

Ahmad Hassan (Hassan Bandung) (1883-1958)

Latar belakang pendidikan:

Lulusan sekolah Melayu dan Inggeris
Menuntut dari beberapa orang guru agama di Singapura

Pekerjaan:

Penulis & Pendakwah

Penulisan

1. (19–). A.B.D. politik. (s.l.)

Islam & Politik

2. (19–). Al-Burhan. (s.l.)

Pengetahuan Islam

3. (19–). Al-Hidayah. (s.l.)

Pengetahuan Islam

4. (19–). Al-Hikam. (s.l.)

Pengetahuan Islam

5. (19–). Al-Iman. (s.l.)

Akidah

6. (19–). Al-Jawahir. (s.l.)

Pengetahuan Islam

7. (19–). Al-Manasik. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

8. (19–). Al-Mazhab. (s.l.)

Pengetahuan Islam

9. (19–). Al-Mukhtar. (s.l.)

Pengetahuan Islam

10. (19–). Apa dia Islam?. (s.l.)

Akidah

11. (19–). Aqaid. (s.l.)

Akidah

12. (19–). Bacaan sembahyang. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Solat

13. (19–). Belajar membaca huruf Arab. (s.l.)

Al-Quran – Tajwid

14. (19–). Bibel lawan Bibel. (s.l.)

Agama Samawi / Perbandingan Agama

15. (19–). Bulughul Maram. (s.l.)

Hadis Hukum

16. (19–). Debat kebangsaan. (s.l.)

Pengetahuan Islam

17. (19–). Debat luar biasa. (s.l.)

Pengetahuan Islam

18. (19–). Debat riba. (s.l.)

Fiqh Muamalat

19. (19–). Debat taklid.(s.l.)

Usul Fiqh

20. (19–). Debat talqin. (s.l.)

Fiqh Ibadat

21. (19–). Dosa-dosa Yesus. (s.l.)

Sejarah Para Nabi / Qisasul Anbiya

22. (19–). Hafalan. (s.l.)

Al-Quran – Kaedah Hafalan

23. (19–). Hai cucuku. (s.l.)

Etika & Akhlak

24. (19–). Hai putriku. (s.l.)

Etika & Akhlak

25. (19–). Halalkah bermazhab? (s.l.)

Usul Fiqh

26. (19–). Is Muhammad a prophet? (s.l.)

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

27. (19–). Isa dan agamanya. (s.l.)

Sejarah Para Nabi / Qisasul Anbiya

28. (19–). Isa disalib? (s.l.)

Akidah, Sejarah Para Nabi / Qisasul Anbiya

29. (19–). Isra’ Mi’raj. (s.l.)

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

30. (19–). Kamus Persamaan. (s.l.)

Bahasa & Sastera Arab, Bahasa & Sastera Melayu

31. (19–). Kamus Rampaian (s.l.)

Bahasa & Sastera Arab, Bahasa & Sastera Melayu

32. (19–). Kesopanan Islam. (s.l.)

Etika & Akhlak

33. (19–). Kesopanan tinggi. (s.l.)

Etika & Akhlak

34. (19–). Ketuhanan Yesus. (s.l.)

Akidah

35. (19–). Kitab riba. (s.l.)

Fiqh Muamalat

36. (19–). Kitab Tajwid. (s.l.)

Al-Quran – Tajwid

37. (19–). Matan Ajrumiyah. (s.l.)

Bahasa & Sastera Arab

38. (19–). Merebut kekuasaan. (s.l.)

Pengetahuan Islam

39. (19–). Muhammad Rasul. (s.l.)

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

40. (19–). Nahwu. (s.l.)

Bahasa & Sastera Arab

41. (19–). Pedoman tahajji.(s.l.)

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

42. (19–). Pemerintahan Islam. (s.l.)

Gagasan Negara Islam

43. (19–). Pengajaran shalat. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Solat

44. (19–). Perempuan Islam. (s.l.)

Wanita – Hak & Tanggungjawab

45. (19–). Qaidah Ibtidaiyah. (s.l.)

Al-Quran – Tajwid

46. (19–). Ringkasan Islam. (s.l.)

Pengetahuan Islam

47. (19–). Risalah Ahmadiyah. (s.l.)

Ajaran Sesat

48. (19–). Risalah Hajji. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Haji & Umrah

49. (19–). Risalah kudung. (s.l.)

Pengetahuan Islam

50. (19–). Sembahyang. (s.l.)

Fiqh Ibadat – Solat

51. (19–). Surat Yasin. (s.l.)

Al-Quran – Tafsir

52. (19–). Talqien. (s.l.)

Pengetahuan Islam

53. (19–). Tertawa. (s.l.)

Etika & Akhlak

54. (19–). Topeng dajjal. (s.l.)

Etika & Akhlak

55. (19–). Wajibkah zakat? (s.l.)

Fiqh Ibadat – Zakat

56. (19–). What is Islam? (s.l.)

Akidah

57. (1937). At-Tauhid. Bandung: Diponegoro, 68 hal.

Akidah

58. (1941). An-Nubuwwah: bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad S.A.W. Bangil: Persatuan Islam. Diterbit semula: (1981). Surabaya: Bina Ilmu, 220 hal. (1982). Singapura: Alharamain, 220 hal.

Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. & Ahli Bait

59. (1964). Al-Faraid: ilmu pembagian waris. Djakarta: Tinta Mas, 134 hal. Diterbit semula: (2003). Surabaya: Pustaka Progressif, 131 hal.

Ahwal Syahsiah – Faraid, Nuzriah, Wakaf & Wasiat

60. (1970). Kesopanan tinggi: secara Islam. Bandung: Diponegoro, 72 hal.

Etika & Akhlak

61. (1971). Al-Furqan: tafsir Quran. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Diterbitkan semula: (1979). Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1240 hal.

Al-Quran – Tafsir

62. (1971). Adakah Tuhan? : Pertukaran fikiran tentang ada tidaknya Tuhan. Kota Baru: Pustaka Aman Press, 96 hal. Diterbitkan semula: (1973). Bandung: Diponegoro, 64 hal. (1974). Kota Baru: Pustaka Aman Press, 100 hal. (1984). Bandung: C.V. Diponegoro, 64 hal.

Akidah

63. (1972). Risalah Djum’ah. Bangil: Persatuan, 127 hal.

Fiqh Ibadat – Solat

64. (1972). Soal–Djawab tentang berbagai masalah agama 3. Bandung: Penerbit C.V. Diponegoro, 1340 hal.

Soal jawab hukum fardu ‘ain. Isu-isu lain yang dibincangkan termasuk aurat, makanan halal dan faraid.

Fiqh Ibadat

65. (1972). Islam dan kebangsaan. Bangil (Jawa Timur): Persatuan, 64 hal.

Aliran pemikiran / Ideologi

66. (1973). Pengajaran shalat: teori bagi praktek shalat dan dalil- dalilnya. Bandung: Diponegoro, 369 hal. Bangil: Persatuan, 368 hal.

Fiqh Ibadat – Solat

67. (1975). Al-Hidayah: tafsir Juz ‘Amma. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Al-Quran – Tafsir

other authors