Hamzah Bin Jummat | Pergas Blog

authors

Hamzah Bin Jummat

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda, (Syariah), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia
Sarjana (Al-Quran & Sunnah) Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas
Barisan Penasihat Dakwah, Salsabil Centre

Penulisan

1. (1998). Usul al-i’tiqad ahli Sunnah wa al-Jamaah. (Asas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah). Ditulis oleh Dr. Mahmud Qadah, Universiti Islam Madinah. Terjemahan Hamzah Jummat. Johor Bahru: Bumirestu.

Akidah

2. (2000). Sifat wudu an–nabi. Ditulis oleh Shaykh Fahd Shuwaib. Terjemahan Hamzah Jummat. Johor Bahru: Bumirestu.

Fiqh Ibadat

3. (2005). Kurikulum pembelajaran ilmu hadis di madrasah-madrasah di Singapura pada masa ini. Disertasi yang dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada syarat memperoleh ijazah Sarjana Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 122 hal.

Kumpulan maklumat mengenai pembelajaran ilmu hadis di madrasah-madrasah sepenuh masa di Singapura. Pembentukan dan keadaan masyarakat Islam minoriti yang hidup di negara berteraskan sekular tersebut dijelaskan.

Pendidikan Islam – Madrasah

Hadis – Sejarah

4. (2005, Jan- Mar). Erti al-Qur’an di dalam bahasa dan istilahnya di sisi Ahli Sunnah wal jamaah. Al-Risalah, hal 12-13.

Perkataan al-Qur’an pada asalnya seerti dengan perkataan ‘Al-Qiraah’. Manakala dari sudut istilah pula, ada berbagai definisi yang telah ditutarakan oleh ramai ulama.

Al-Qur’an – Ulum

Nota: Ustaz Hamzah banyak menterjemahkan kitab-kitab Arab yang digunakan untuk kelas-kelas pengajiannya tetapi tidak diterbitkan.

other authors