Nazeerah Binte Shaikh Alwi | Pergas Blog

authors

Nazeerah Binte Shaikh Alwi

Latar belakang pendidikan:

Diploma (Teologi Islam- Al-Quran & Sains), KUIN Insaniah, Kedah, Malaysia
Sarjana Muda Usuluddin (Aqidah & Falsafah) Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Sarjana, American Open University, Kaherah, Mesir

Pekerjaan:

Pendakwah Bebas

Penulisan

1. (2009). Waqi’ ad-da’wah wad-du’ah fi Sanghafurah dirasah tahliliyah wa naqdiyah. (Realiti dakwah dan penganutnya di Singapura: Satu kajian analisis dan kritikal). Tesis Sarjana (Usuluddin) American University yang tidak diterbitkan.

Islam bersifat syumul merangkumi semua aspek kehidupan samaada bagi kepentingan di dunia mahupun di akhirat. Pendidikan Islam ini tidak tercapai kepada seluruh umat Islam melainkan dengan dakwah.

Dakwah

Masyarakat Melayu / Islam Singapura

other authors