Suhaimi Bin Mustar, Dr. | Pergas Blog

authors

Suhaimi Bin Mustar, Dr.

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Syariah), Universiti Islam Madinah, Saudi
Arabia
Sarjana (Islamic Revealed Knowledge & Heritage)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Doktor Falsafah (Tamadun Islam), Universiti Teknologi
Malaysia

Pekerjaan:

Pengerusi Eksekutif, Masjid Ar-Raudhah & Assyakirin

Penulisan

1. (2001, Jul – Sep). Kaedah-kaedah & tujuan umum perundangan Islam (Qawai’dut Tasyri’iyah Wa Maqasiduhu). Al-Risalah, hal. 14-15.

Kaedah perundangan Islam diperolehi setelah diteliti hukum-hukum syari’at dari segi ‘illat dan sebab-sebab disyariatkan sesuatu hukum, agar sejajar dengan tujuan syari’at dalam mewujudkan kemasylahatan umat.

Usul Fiqh, Maqasid Syariah

2. (2001, Okt-Dis). Wasilah-wasilah al maqasid al-tasyri’iyah. Al-Risalah, hal. 11-13.

Huraian tentang matlamat dan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Maqasid Syariah

3. (2002, Jan – Feb). Hikmah di sebalik Aidiladha. Warita Kita, Bil. 137.

Antara pengajaran penting Aidiladha adalah kesatuan dan perpaduan umat yang menyembah tuhan yang satu. Kita juga diingatkan tentang konsep pengorbanan seorang ayah dalam melaksanakan perintah Allah.

Takwim Islam, Etika & Akhlak

4. (2003, Mei – Jul). Kepentingan iman. Suara al-Istiqamah, Jilid 3, isu 2, hal. 2.

Penerangan tentang tahap-tahap iman, cara memperolehinya dan perkara yang membatalkan iman dan beberapa benteng penyelamat iman.

Akidah

5. (2004, Okt 10). Fatwa. Berita Minggu, hal. 11.

Erti fatwa dijelaskan. Kedudukannya sebagai mekanisme penjelasan hukum berlandaskan kepada surah Al-Nahl: 43. Rasulullah S.A.W. menggalakkan para sahabat berijtihad dalam mengeluarkan fatwa.

Fatwa

6. (2004, Dis 5). Muis & Mufti. Berita Minggu, hal. 11.

Organisasi Islam, Kepimpinan & Tanggungjawab

7. (2005, Jun). Fatwa. Nadi 1, 6, hal. 22.

Fatwa

other authors