Wahidah Bte Isahak | Pergas Blog

authors

Wahidah Bte Isahak

Latar belakang pendidikan:

Sarjana Muda (Aqidah & Falsafah), Universiti Al-Azhar
Magister (Ilmu Agama Islam) Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pekerjaan:

Guru, Madrasah Aljunied Al-Islamiah

Penulisan

1. (2010). Membangun masyarakat harmoni melalui pendidikan: kajian buku teks perbandingan agama di madrasah Singapura. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 219 hal.

Tesis ini membuktikan bagaimana perkembangan pesat agama hari ini serta minat masyarakat kepadanya boleh dijadikan alat unutk menjalin kesefahaman dan keharmonian dalam sesebuah masyarakat.

Keharmonian Kaum & Agama, Perbandingan Agama / Agama Samawi

other authors